Privacystatement

 

 

 

INTRODUCTIE EN WERKINGSSFEER

Dit is de privacyverklaring van Reshape Properties B.V. (‘Reshape’). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met Reshape. Concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met ‘u’ en ‘uw’. De woorden ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar Reshape. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat. Deze Privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018.

1. BEGRIPPEN

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Bijzondere Persoonsgegevens: Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.

Derden: (rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel van Reshape, zoals: (rechts)personen met wie Reshape op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.

Verwerken: alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit Reshape.

2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens Reshape van u kan verwerken. Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

Reshape kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van Reshape werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt Reshape ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden. Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan Reshape gebruik maken:

Reshape blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Reshape sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

5. BEVEILIGING

Reshape neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

Daarnaast zorgt Reshape ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert Reshape standaard de ‘opt-in-regeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een kruisje op de website.

6. UW RECHTEN

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteen gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Reshape of door een e-mail te sturen aan: office@reshapeproperties.com. Reshape controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan. Reshape zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Reshape u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken. Ook vind u op deze website nadere informatie over de inhoud van uw rechten.

7. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Reshape maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. Reshape is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. Reshape kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van Reshape worden deze kleine stukjes herkend. We gebruiken cookies enkel om inzicht te krijgen in het gebruik van de site.

8. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

Onze contactgegevens zijn:

Reshape Properties B.V.
Marathon 9 D,
1213 PE Hilversum
Postbus 2064,
1200CB Hilversum
office@reshapeproperties.com

9. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken u alle wijzigingen aan de Privacyverklaring bekend via een e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website. Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Reshape en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

10. BEWAARTERMIJNEN

Reshape bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Reshape bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2